Natječaji

 • Prijava potrebe za radnikom spremačica-servirka

  Prijava potrebe za radnikom odgojiteljem – nestručna zamjena

  Prijava potrebe za radnikom odgojiteljem pripravnikom

  Prijava potrebe za radnikom odgojiteljem

   

  Dječji vrtić FrFi
  Jarun 50, Zagreb
  Klasa: 601-05/18-01/01
  Urbroj:  251-655-01-18/01

  Na temelju čl.40 i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), čl. 37.st.2., 3. i 5.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  br. 10/97, 107/07, 94/13) te čl. 49. Statuta Dječjeg vrtića FrFi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FrFi na 26.sjednici održanoj dana 12.02.2018.godine raspisuje

   

  NATJEČAJ
  Za izbor i imenovanje ravnatelja-odgojitelja
  Dječjeg vrtića FrFi

   

  – jedan izvršitelj – radno vrijeme 2 sata ravnatelj, 6 sati odgojitelj

  Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa:

  – ispunjava uvjete za odgojitelja prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13)
  – ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

  Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
  – životopis
  – presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  – dokaz o radnom iskustvu u djelatnosti predškolskog odgoja (presliku radne knjižice ili potvrda iz HZMO-a)
  – preslika domovnice
  – uvjerenje o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijeve)

  Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.
  Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave natječaja.
  Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

  Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu:
  Dječji vrtić FrFi
  Jarun 50, 10 000 Zagreb
  s naznakom «Natječaj za ravnatelja».

  Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

   

  U Zagrebu, 21.02.2018.