Programi

 • Redovni 10-satni program

  U vrtiću se provodi redovni program koji ostvaruje odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, prehranu te socijalnu skrb djeteta. Redovni program namijenjen je djeci od navršene prve godine do polaska u školu. Provodi se kroz cjelodnevni vrtićki i jaslički program. U vrtiću su smještene 4 mješovite skupine: mlađa i starija jaslička te mlađa i mješovita vrtićka skupina. U realizaciji odgojno obrazovnog rada, odgojiteljice smisleno, aktivno i u skladu s najnovijim pedagoškim dostignućima kreiraju pedagošku praksu u vrtiću. Koriste pozitivna iskustva različitih koncepcija usvojenih na brojnim oblicima stručnog usavršavanja te stečenih u svakodnevnom življenju s djecom u skupini. Sadržaji rada i aktivnosti neposrednog rada s djecom planirani su i ostvarivani na način da zadovoljavaju tjelesni, intelektualni, psihofizički, emocionalni, moralni i duhovni razvoj djeteta. U skupinama u kojima se nalaze djeca u godini prije polaska u školu, odgojiteljice provode aktivnosti kojima će djeci omogućiti lakši prelazak iz vrtića u školu. Život u skupini funkcionira na principu “otvorenih vrata” kako bismo djeci pružili mogućnost upoznavanja drugih prostora i različite didaktike te iskustvo druženja i uključivanja u aktivnosti s djecom iz drugih skupina.

  Ciljevi redovnog programa su:

  * zadovoljavanje osnovnih potreba te poštivanje individualnih razlika djece
  * cjelovit razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala
  * razvijanje pozitivne slike o sebi
  * poštivanje kulture i tradicije kojoj dijete pripada
  * stjecanje socijalnih vještina i znanja potrebnih za djetetov daljnji razvoj
  * izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo
  * njegovanje mirotvornog ponašanja
  * pružanje optimalnih uvjeta za razvoj stvaranjem razvojno-poticajnih materijalnih i socijalnih uvjeta boravka u vrtiću
  * u realizaciju programa uključiti roditelje kao aktivne sudionike u svrhu poticanja suradnje te razvijanja pozitivnih odnosa za dobrobit djeteta.

  Kraći programi - Poludnevni program engleskog jezika

  Rano učenje stranih jezika u doba globalizacije smatra se iznimno važnim jer ima povoljne učinke na intelektualan i cjelokupan razvoj djeteta te pozitivno utječe na kasnije učenje drugih jezika. Želja djece i roditelja za ranim učenjem stranih jezika u današnje se vrijeme ukazuje kao potreba. Iz istog proizlazi i potreba za ponudom programa ranog učenja jezika u skladu s djetetovim bićem kroz spontane igre i aktivnosti, u našem vrtiću. Razvijanjem osjetljivosti za strani jezik utječe se na cjelokupni razvoj djeteta, naročito njegove govorne sposobnosti i percepciju.

  Program ranog učenja engleskog jezika provodi se tijekom cijele pedagoške. Radi se o programu verificiranom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koji se provodi kao specijalizirani, integrirani, poludnevni program ostvarivan u mješovitoj vrtićkoj skupini, u smjeni stručno-osposobljene odgajateljice, u sklopu obogaćivanja redovnog programa. Provodi ga odgajateljica, Stella Cerovac, s iskustvom u radu s djecom predškolske dobi te položenim B2 stupnjem poznavanja engleskog jezika. Kroz različite poznate metode te situacijske pristupe, potiče djecu na aktivno učenje engleskog jezika i motivira ih na stjecanje novih znanja i vještina. Odgojno-obrazovni proces ostvaruje se u skladu sa sposobnostima, mogućnostima, interesima te individualnim značajkama djeteta pritom uzimajući u obzir prostor, materijale, sadržaje, metode i oblike rada primjerene individualnosti djece. Učenje jezika ostvaruje se kroz situacijski pristup rada s djecom kroz stvaranje primjerenih uvjeta i okruženja za optimalno učenje djece. Kontinuiranim promišljanjem, uvažavanjem dječjih potreba te kvalitetnim planiranjem zadovoljavamo osnovne potrebe djece, potičemo njihov cjelokupan razvoj te razvijamo interes za engleski jezik kroz motivacijsko učenje.

  Kraći programi - Frfići - mozgalići - radionica za potencijalno darovitu djecu

  Program radionice ustrojen je kao kraći posebni program, a provodi se prema postojećim kriterijima za sve kraće programe. Dijagnostika potencijalno darovite djece provodi se na početku pedagoške godine, dakle zaključno s listopadom nove pedagoške godine.

  Radionica se ostvaruje kontinuirano tijekom pedagoške godine, dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta, od listopada do lipnja – budući da se u lipnju znatno smanjuje broj djece zbog korištenja godišnjih odmora roditelja. Uzrast djece obuhvaćen programom je od 4. godine do polaska u osnovnu školu. Rad se odvija u okružju s fleksibilno postavljenom organizacijom, radom u malim skupinama i u paru (bogata i raznovrsna ponuda zahtjevnih igara i aktivnosti), te individualnim radom s djetetom.

  Budući da se radi o djeci s izraženim sposobnostima, talentima i specifičnim interesima to uvjetuje i način rada, pristup aktivnostima i broj djece u skupini. Optimalan broj djece za sudjelovanje u radionici je 15 djece, kako je određeno prema Članku 12. iz Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja. Nositeljica programa odgojiteljice su osposobljene za rad s potencijalno darovitom djecom, Anita Žužul Šnajder i Suzana Milobratović.

  Osnovna načela u svakodnevnom radu odgojiteljica su: naglašena individualizacija, utvrđivanje i zadovoljavanje specifičnih potreba svakog djeteta, sloboda sadržaja u odnosu na metode rada i djelatnike, te timski rad. Ovakav program omogućuje kontinuitet odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada jer omogućava stalni uvid u napredak djeteta i optimalno razvijanje njegovih potencijala do maksimuma. U programu se provode aktivnosti u kojima djeca razvijaju logičko, kritičko mišljenje i kreativnost, rad se odvija u malim grupama, u okružju s diferenciranim sadržajem i kroz individualizirani pristup svakom djetetu.

  Integrirani program predškole

  Integrirani program predškole namijenjen je djeci u godini pred polazak u školu, a provodi se kao integrirani program u mješovitoj vrtrićkoj skupini, za djecu u godini pred polazak u školu. Program pomaže djetetu da razvije vještine potrebne za školu (sjedenje za stolom, slušanje, primanje uputa, prihvatljivo reagiranje…), stvori radne navike i socijalizira se u skupini vršnjaka. Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole omogućuju zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala. Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Program se provodi tijekom čitave pedagoške godine, a ukupno traje 250 sati godišnje za djecu polaznike redovitoga programa dječjega vrtića u skladu s organizacijom rada odgojno-obrazovne ustanove.

  Sport SM sportska radionica/ Ritmika

  Ponuda programa vanjskih realizatora utemeljena je na prepoznavanju i utvrđivanju postojanja interesa djece i roditelja. Kriteriji za formiranje skupina takvih programa su: broj prijavljene djece, dob i predznanje te vrijeme dnevnog odmora zainteresirane djece. Svi programi realiziraju se u prostorima Vrtića. Ciljevi programa vanjskih realizatora su: stvaranje uvjeta za cjelovit i skladan razvoj djetetove osobnosti, podizanje kvalitete njegovog odrastanja i njegovog obiteljskog života te osiguravanje uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti za svu djecu.